take me back lyrics – sonia dada

whoa, take me back
take me back
you know i wanna go back dear lord
take me back dear lord
to the place
to the place
where i first received you

take me back
take me back
you know i wanna go back dear lord
take me back dear lord
where i first believed

/ sonia dada lyrics