some bobby lyrics – bobby valentino

i really need some bobby
you really need some bobby
(i know)
we all need some bobby v
(sing it to me baby)

i really need some bobby
(i know)
you really need some bobby
(i know)
we all need some bobby v
(i know)

i really need some bobby
(’cause it seems like your ready)
you really need some bobby
(i know)
we all need some bobby v

i really need some bobby
(i know)
we all need some bobby
(i know)
i really need some bobby v
(’cause it seems like your ready)

(i know)

/ bobby valentino lyrics