sim shalom lyrics – debbie friedman

sim shalom tova uv’racha chein vachesed v’rachamim
alanu v’al kol yir’ei sh’mecha
bar’cheinu avinu kulanu k’echad
(b’or panecha) (2x)
sim shalom tova uv’racha chein vachesed
(v’rachamim) (2x)

/ debbie friedman lyrics