perfect skin lyrics – godflesh

_new-age appearance_, he didn’t _like_

her cheap skin, like you and me…

and you abuse, _but_ you can’t see

and you abuse, _cause_ you can’t touch

i hold your touch

/ godflesh lyrics