krupa lyrics – apollo 440

now back to gene krupa’s syncopated style

yeah, yeah, yeah, yeah

yeah, yeah, yeah, yeah
yeah, yeah, yeah, yeah

yeah, yeah
gene krupa’s syncopated style
yeah, yeah

yeah, yeah
gene krupa’s syncopated style
yeah, yeah

yeah, yeah, yeah, yeah

/ apollo 440 lyrics