don’t lyrics – dinosaur jr

why
why don’t you like me
why
why don’t you like me
why
why don’t you like me
why
why don’t you f*ck me
why
why don’t you like me
why
why don’t you like me
why
why don’t you like me
etc.

/ dinosaur jr lyrics