balada manone lyrics – kryl karel

sni
v povlacich
vlasy ma havrani
sni
o mracich
s muzikou varhanni
vim
ze se ji zda
o pasekach s malinovim
rekne az procitne
ze mne sem nezvala
usta az poskytne
prectu ji z nezvala
manon je motyl
manon je vcela
a ze ji nepustim
i kdyby chtela
dal
ale sni
o morich blankytnych
snit
budu s ni
v trochejich nezbytnych
vim
az se mi vda
nikdy ze ji nedopovim
v zelenym salone
co tehdy neznala
z balady manone
od pana nezvala
ze manon je motyl
manon je vcela
manon je ruze
hozena do kostela
manon je motyl
manon je plavovlaska
manon je prvni
a posledni ma laska
manon je prvni
a posledni muj hrich
nepoznat manon
nemiloval bych
ach manon
manon
manon …

/ kryl karel lyrics