an toll dubh lyrics – runrig

taobh cùl an dorais cha bhi grian
suidh aig bòrd
cha bhi biadh ‘s cha bhi fìon
taobh cùl an dorais cha bhi grian

le èiginn ar n-èirigh às ar suain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
an gàidheal ‘sa leabaidh
an gàidheal ‘na shuain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
thàinig e à sasainn ann
thàinig e
le eachaibh luath is iuchair throm
thàinig e à sasainn ann

le èiginn ar n-èirigh às ar suain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
an gàidheal ‘sa leabaidh
an gàidheal ‘na shuain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
air làr ‘san toll-dhubh cha bhi grian
cha bhi gealach
‘s dubh an oidhche chaidleas sinn
air làr ‘san toll-dhubh cha bhi grian

le èiginn ar n-èirigh às ar suain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
an gàidheal ‘sa leabaidh
an gàidheal ‘na shuain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain

/ runrig lyrics